دانشجویان ورودی 92 وبلاگی برای تبادل کتاب ها و جزوات پیام نوری فراهم نموده اند. یک سری بهش بزنید:

http://itcomp92.mihanblog.com/