گروه کامپیوتر در نظر دارد مسابقه برنامه نویسی بین رشته های مختلف برگزار نماید. کسانی که ادعایی در این زمینه دارند، اعلام امادگی نمایند.