دانشجویانی که در ترم جاری با من درس دارند، نمره میان ترم آنها به دو بخش تقسیم خواهد شد: نمره تمرینات که به دستیار حل تمرین تحویل خواهید داد و نمره آزمون میان ترم. فرمول محاسبه در کلاس ارائه خواهد شد. حضور در 60 درصد کلاس های درس اجباری و برای محاسبه نمره میان ترم لازم خواهد بود.