دانشجویان گران قدر

در نیمسال جاری تصمیم دارم برای هر یک از دروس خود، یکی از دانشجویان را به عنوان دستیار حل تمرین انتخاب نمایم تا هم تمرینات اضافی در کتاب را برای دانشجویان آن درس حل کند و هم تمرینات آنها را تحویل بگیرد که خود آن تمرینات 4 نمره از میان ترم را شامل می شود. دانشجویان علاقه مند اعلام آمادگی نمایند. ذکر نام دانشجو و نام درس الزامی است.