جالب است بدانید : 

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، اولین انجمن علمی در بین کلیه انجمن های علمی کلیه رشته های موجود در دانشگاه است که در دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه تأسیس شد.

بنابراین می توان رشته کامپیوتر را قدیمی ترین رشته مهندسی در دانشگاه و انجمن علمی کامپیوتر را قدیمی ترین و اولین انجمن علمی دانشگاه دانست.