دانشجویان فهیم و گران قدر رشته حسابداری
زمان امتحان عملی درس «کاربرد کامپیوتر در حسابداری» روز چهارشنبه اول بهمن ماه از ساعت 10:30 در سایت تخصصی رایانه خواهد بود. لطفا جهت هماهنگی 5 دقیقه قبل از شروع امتحان در محل سایت تخصصی حضور داشته باشید.