دانشجویان گرامی
انتخاب واحد دانشگاه پیام نور ، از تاریخ اول بهمن ماه شروع و تا ششم بهمن ماه ادامه خواهد داشت.
شروع کلاس ها از هفتم بهمن خواهد یود.