دانشجویان گران قدر

خوشبختانه فرصت وارد نمودن نمرات میانترم  در تاریخ های 13 الی 15 دی ماه فراهم شده است. نمرات شما در تاریخ های فوق وارد خواهد شد.

همچنین چنانچه برخی از اساتید نمرات میان ترم را وارد ننموده اند اعلام کنید تا به آنها اطلاع رسانی انجام دهیم.

 

با تشکر - محمدی اصل