دانشجویان گران قدر

لطفا از درج نظر با نام های ناشناس ، دانشجو ، . . . که هویت شما را زیر سؤال می برند خودداری نموده و با ارج نهادن به نام خود، آن را درج نمایید.

  عدم درج نام از طرف شما معادل با بی ارزش بودن نام تان برای خودتان است.

  لطفا رعایت نمایید.