دانشجویان گرامی
نمرات درس ساختمان داده ها نیز اعلام شد. از سیستم گلستان مشاهده و در صورت هر گونه مشکل با اعلام نظر بنده را مطلع سازید.