دانشجویان گرامی
آخرین مهلت ارسال تمرین های درس نظریه زبان ها و ماشین ها ساعت 14 فردا سه شنبه 2 دی ماه می باشد. به تمرین های ارسالی بعد از ساعت 14 فردا تا ساعت 24 فردا فقط یک نمره و بعد از آن هیچ نمره ای تعلق نخواهد گرفت.