قابل توجه کلیه دانشجویانی که با اینجانب درس دارند و با زبان C یا ++C باید امتحان عملی بدهند، امتحان عملی در روزهای زیر انجام خواهد پذیرفت:
سه شنبه : ساعت 10 الی 12
چهارشنبه : ساعت 8 الی 10