امتحان عملی درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری (ویژه دانشجویان حسابداری) روز سه شنبه 25 آذر ساعت 2 و نیم الی 4 و چهارشنبه 12 الی 2 و پنج شنبه 10 الی 12 در سایت تخصصی یا کارگاه کامپیوتر واقع در ساختمان شهید باکری برگزار خواهد شد. دانشجویان فهیم و شریف و گران قدر لطفا در یکی از زمان های اعلام شده برای امتحان حاضر شوید.

مفاد امتحانی : 
ویندوز ، واژه پرداز، صفحات گسترده، و یکی از مباحث (پاورپوینت، اکسس)