آزمون میان ترم درس برنامه سازی کامپیوتر (رشته های مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مدیریت پروژه، مدیریت اجرایی، نفت، پلیمر، ریاضی کاربردی) که با اینجانب درس برنامه سازی به زبان C را دارند، امروز یکشنبه ساعت 2 الی 4 بعدازظهر و همچنین روز سه شنبه برای افراد جامانده ساعت 12 الی 2 ظهر برگزار خواهد شد.