دانشجویان درس نظریه زبانها و ماشینها

نرم افزار و راهنمای آن در فایل زیر موجود می باشد.

تمرینات متعاقبا بارگذاری خواهد شد.


دانلود کنید