دانشجویان گرامی درس مهندسی IT1/internet می توانند نمرات میان ترم خود را در فایل زیر مشاهده نمایند. بدیهی است این نمرات خام بوده و تاثیر فعالیت های کلاسی در نمره نهایی اعمال خواهد شد.

IT1/Internet Exam Scores