دانشجویان گرامی


امتحان میان ترم درس تحلیل و طراحی سیستم های شیء گرا روز پنج شنبه 93/9/27 ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد.

فصل های 1 تا 3 مورد آزمون ارزشیابی قرار خواهد گرفت.


امتحان میان ترم درس شبیه سازی کامپیوتری  روز چهارشنبه  93/9/26 ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد.

فصل های 1 تا 5 مورد آزمون ارزشیابی قرار خواهد گرفت.


هر دو آزمون بصورت تستی و تشریحی برگزار خواهد شد.