دانشجویان گرامی

ازمون میان ترم رشته های مهندسی به جز کامپیوتر و همچنین رشته های ریاضی که با اینجانب درس دارند و کتاب برنامه سازی به زبان C دکتر کریم زادگان را خوانده اند در یکی از روزهای جمعه یا یکشنبه ساعت 2 الی 4 برای آزمون میان ترم مراجعه نمایند. فصل های 1 تا 5 مورد آزمون و ارزشیابی قرار خواهند گرفت.