دانشجویان گرامی

میان ترم درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری رشته های حسابداری دانشجویانی که امتحان نداده اند یا در امتحان قبلی نمره کم گرفته اند، فردا ساعت 12 می توانند در امتحان مجدد برگزار شده شرکت نمایند. ساعت امتحان 12 ظهر روز سه شنبه 18 آذرماه 1393 می باشد.