دانشجویان گرامی

امتحان میانترم دروس ساختمان گسسته، ریاضیات گسسته و ساختمان داده ها روز جمعه ساعت 2 ظهر برگزار خواهد شد. این امتحان قابل تمدید نیست.

خوشبختانه تا کنون میانترم دروس مختلف برگزار گردیده و نمرات آنها اعلام گردیده است.