آزمون عملی کلیه دانشجویان روز چهارشنبه از ساعت 8 صبح در محل سایت تخصصی رایانه برگزار خواهد شد. از 8 تا 9 و نیم 20 نفر و از 10 تا 11 و نیم 20 نفر دیگر. در مجموع 40 نفر

با تشکر - محمدی اصل