دانشجویان گرامی

زمان آزمون میانترم کلیه دروس اینجانب، فردا از طریق همین پایگاه، اطلاع رسانی خواهد شد. موعد تعیین شده آخرین مهلت بوده و غیر قابل تمدید می باشد.

درس طراحی الگوریتم: روز سه شنبه ساعت 12 الی 2 و همچنین پنج شنبه نیز برگزار خواهد شد.

نظریه زبان ها و ماشین ها : روز یک سه شنبه ساعت 12 الی 2

سیستم عامل : فصل های 5 و 6 و 7 روز دوشنبه ساعت 8