دانشجویان محترمی که در ترم جاری (نیم سال اول 93-94) درس مباحث ویژه در علوم کامپیوتر را اخذ کرده اند، می توانند منبع درس مربوطه را از لینگ زیر دانلود کنند.


جزوه ی درس مباحث ویژه در علوم کامپیوتر