دانش جویانی که در نیمسال جاری یا نیمسال تابستان یکی از دروس کارآموزی یا پروژه را انتخاب واحد نموده اند ولی تا کنون جهت تعیین تکلیف آن مراجعه ننموده اند، حداکثر تا 15 آذر فرصت دارند با مراجعه به گروه، تکلیف خود را تعیین نمایند.