به‌ منظور آشنایی‌ و آگاهی‌ دانشجویان‌ با دستورالعمل واحد کارآموزی، ضروری‌ است‌ دانشجویان‌ به نکات‌ موجود در این فایل‌ توجه نمایند.

دریافت